Friday, January 27, 2012

Liturgical Song: Papuri sa Diyos - Sheet Music, Guitar Chords and Lyrics

PAPURI SA DIYOS
by Fr. E. P. Hontiveros, SJ
Guitar chords
RPZDR86657DP
Tempo: Mabilis
Intro: F, C7/G, F/A, Bb, Gm, F/C, C7, F, C7

F C7/G F/A Bb Edim Dm
Papuri sa Diyos sa kaitaasan
Bb C F/A Dm Gm C4 C7
At sa lupa'y kapayapaan
Gm D7 Gm C7 F/A Bb C4 C7 F
Sa mga taong kinalulugdan N'ya
F C7 F F/A Bb GM G7 F/C C
Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
Gm D7 Gm F/A Bb G7 C4 C7 F
Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin.
Dm A7 Dm Gm G7 C
Pinasasalamatan Ka namin
D7 Gm C7 F/A Dm Gm F/C C7 F
Dahil sa dakila Mong angking kapurihan

F C/G F/G Bb GM F C
Panginoong Diyos hari ng langit
Gm C7 F/A Dm Gm C4 C7 F
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
F C7/G F/A Bb Edim Dm
Papuri sa Diyos sa kaitaasan
Gm D7 Gm F/C C7
At sa lupa'y kapayapaan

Gm C7 F/A Dm Gm C7 F/A
Panginoong Hesukristo, bugtong na anak
G7 C/E F C/G
Panginoong Diyos Kordero ng Diyos
Dm7 G7 C C7
Anak ng Ama

F A7 Bb Gm D7 Gm C4 C7 F/A
Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Gm C4 C7
Maawa Ka sa amin.
F A7 Bb GM D7 Bb GM D7 Gm C4 C7 F/A A7 Bb
lkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Gm F/C C7 F/A Dm C4 C7 F
Tanggapin Mo ang aming kahilingan
C7 F C7 F
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama
Bb Gm F/C Gm F/C C7 F
maawa Ka, maawa Ka sa amin

F C/G F/A Bb Edim DM
Papuri sa Diyos sa kaitaasan
C7 F C7 F
Sapagkat Ikaw lamang ang banal
C7 F C7 F
Sapagkat Ikaw lamang ang Panginoon
Bb F/A Gm Dm
Ikaw lamang O Hesukristo
Bb Gm F/C C7
ang kataas-taasan
F C7/G F/A
Kasama ng Espiritu Santo
Bb Gm F/C Gm C7 F C7
sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen.

F C7/G F/A Bb Edim Dm
Papuri sa Diyos sa kaitaasan!
Bb Gm F/C C7 F
Papuri sa Diyos! Amen!

Note: The chords do not fall into the right place.

Liturgical Song: Papuri sa Diyos - Sheet Music Free Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...