Wednesday, April 27, 2011

Pagkabighani: Christian Song Lyrics, Music Score and Chord

Pagkabighani

Maaaring awitin ng soloista o ng koro (nang unison-walang harmonya) sa pakikinabang ang Pagkabighani.
Upang hhgit na maging kaaya-aya ang resulta, awitin ito sa malayang kumpas (free time), na pinahihintulutan ang sandaling pagtigil (pause) at ang pagpapahaba ng nota upang magdagdag ng pagpapasidhi ng damdamin. Sa gayon, maiiwasan ang pag-awit sa regular na kumpas na maaaring magbibigay sa awit ng mekanikal na tunog.

Lyrics
Hindi sa langit Mong pangako sa akin
Ako naaakit na Kita'y mahalin,
At hindi sa apoy--kahit anong lagim--
Ako mapipilit nginig Kang sambahin.
Naaakit ako na Ika'y mamalas
Nakapako sa krus, hinahamak-hamak.
Naaakit ng 'Yong katawang may sugat
At ng tinanggap Mong kamataya't libak.
Naaakit ako sa 'Yong pag-ibig
Kaya't mahal Kita kahit walang langit,
Kahit walang apoy, sa 'Yo'y manginginig.
Huwag nang mag-abala upang ibigin Ka
Pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala,
Walang mababago, mahal pa rin Kita!

Pagkabighani; Christian Song Lyrics, Music Score and Chord

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...