Tuesday, April 26, 2011

Amen - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords

Sa mga karaniwang misa, sapat na ang pag-awit nang minsan ng Amen.
Sa mga espesyal na misa, maaaring awitin ang Amen nang 2 beses: unison (walang harmonya) ang unang pagkanta, samantalang sa apat na harmonya naman ang ikalawa.

Amen - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...