Monday, April 25, 2011

Aliw Ng Israel - Christian Song Lyrics and Sheet Music Download

Free download: Aliw Ng Israel - Christian Song Lyrics and Sheet Music

Aliwin ninyo ang aking bayan at sabihin sa aking kawan
na ang kanyang pagkaalipin ay natapos na
at nabayaran na ang kanyang utang
Darating ang inyong Diyos, inyong makita ang karangalan Niya.

May humihiyaw doon sa parang
Ihanda n'yo ang daraanan
Ibaba mga bundok, lahat ay pantayin,
baku-bakung daan, lahat patagin
At ihahayag N'ya Kanyang kaluwalhatian
Upang silayan kayo.

O Herusalem, inyong ihayag at ikalat itong balita
Narito si Yahweng makapangyarihan
at kalinga N'ya ang kanyang kawan
Tupa N'ya yakapin sa kanyang kandungan,
At patnubayan sila.

Download Aliw Ng Israel

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...