Monday, April 25, 2011

Aleluya-Christian Song Lyrics and Sheet Music

Bago basahin ang ebanghelyo, pangungunahan ng koro ang kongregasyon sa pag-awit ng Aleluya nang unison (walang harmoniya) o sa apat na harmoniya. Pagkatapos ng pagbasa ng ebanghelyo, sasagot ang koro sa pamamagitan ng pagkanta ng Aleluya nang dalawang beses: una, sa apat na harmoniya, at ikalawa, ang descant bilang panlimang harmoniya.
Aawitin ng kantor o ng pangkat ng tenor 1 ang descant. (Sa gayon, nahahati ang tenor sa dalawang grupo na ang isang grupo ay aawit sa descant.)
Kung hindi aawit ang koro/kongregasyon pagkatapos ng pagbasa sa ebanghelyo, sapat na ang pag-awit ng Aleluya nang dalawang ulit (sa halip na tatlong ulit kagaya sa rekording). Maaaring awitin sa unang pagkakataon ang unison, ang ikalawa ay may magkakahalong harmoniya (kasama ang descant), o ang unang pagkakataon nang may apat na harmoniya, at ang ikalawa ay may descant.
Ang Aleluya ay kakantahin nang legato - ang pagdurugtong ng mga nota nang magkakalapit kung maaari, at ang pag-aatas ng iba't-ibang lugar ng paghinga upang lumikha ng maayos na daloy ng mga nota.

Aleluya or Alleluia - Christian Song Lyrics and Sheet Music

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...