Wednesday, April 27, 2011

Balintataw ng Diyos Christian Song Lyrics, Music Score and Chords

Balintataw ng Diyos - Christian Song Lyrics
Titik ni: F.L. Macalinao, SJ
Musika ni: E. P. Hontiveros, SJ

Balintataw ng Diyos tuon na sa mundo.
Kita ang nilikhang sa dusa nabuyo.
Dagling pagpapasya, nagpulong ang tatlo
"Ating ililigtas sa sala ng mundo.

Koro:
Basahin ang damdaming nasa mata ng Diyos:
Espiritu Santo, Hesus at Poong Ama.
Paano ang loobin sadyang matatalos
Kung 'di tititigan kanilang mga mata.

Iba't-ibang mukha, kilos, gayak, gawi,
Sa sari-saring balat sa lupa na nagapi;
Puti, itim, dilaw, kulay kayumanggi,
Iniibig ng Diyos, paglaya ang mithi.
(Koro)

Payapa ang ilan, may nakikidigma;
Mayro'ng natutuwa, mayro'ng nalulumbay;
Sanggol 'sinisilang, Iba'y namamatay,
Mga bansang bulag, ang Diyos ang gagabay.
(Koro)

Balintataw ng Diyos - Christian Song Lyrics, Music Score and Chords

Awit Sa Dakilang Kapistahan Ng Paglilihi Kay Maria-Christian Song Lyrics, Music Score

Awit Sa Dakilang Kapistahan Ng Paglilihi Kay Maria Nang Walang Bahid-kasalanan - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords Free Download

Lyrics
Ikaw, O D'yos ay purihin
sa pagliligtas sa amin
inihayag 'Yong saloobin
nang nilingap Mo abang alipin.

Inihanda Mo si Mariang
marapat na tahanan
ng natatangi Mong anak
mananakop ng tanan.
Sa di malirip Mong pag-ibig
kami ring makasalanan
hinubog Mong maging sangkap
ng bayan Niya at katawan.

Sinagip Mo si Maria
upang di makisangkot
sa pagsuway ng mundo,
sa paninira ng poot.
Sa lakas ng Iyong bisig
sa dilim kaming nababalot
sinuotan mo ng damit
ng kaligtasang Iyong dulot.

Itinampok Mo si Maria
mula sa abang kalagayan
itinuring s'yang mapalad,
banal naman ang Iyong ngalan.
Sa katapatan sa 'Yong pangako
kaming nalugmok at sugatan
iniangat Mong wari ba'y
walang bahid kasalanan.

Awit Sa Dakilang Kapistahan Ng Paglilihi Kay Maria Nang Walang Bahid-kasalanan - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords Free Download

Ave Maria: Free Christian Song Music Score, Lyrics, Chords Download

AVE MARIA
Isang tunay na dasal-awit na kailangang awitin nang marahan, mabagal, at mahinahon upang lumitaw ang tunay na himig ng pagpupugay sa Mahal na Ina. Akmang awitin ito pagkapakinabang (post-communion).
Sa pag-awit ng Ave Maria, dapat mangibabaw ang koro sa instrumento. Kaya kailangang matipid ang pagkakatugtog ng gitara, piyano o organ upang hindi gumambala sa awit ng koro. Upang lalong lumitaw ang ganda ng payak na pangunahing himig, awitin ang unang bahagi (hanggang "Jesu") nang unison (walang harmoniya); magsisimula na lamang ang pag-awit ng mataas at mababang harmoniya sa "Sancta." Sa mga korong may babae't lalaki, ang tenor ang aawit ng mataas na harmoniya, ang baho ang aawit ng mababang harmoniya, at ang soprano at alto ang aawit ng pangunahing himig.


Ave Maria: Free Christian Song Music Score, Lyrics, Chords Download

Pagkabighani: Christian Song Lyrics, Music Score and Chord

Pagkabighani

Maaaring awitin ng soloista o ng koro (nang unison-walang harmonya) sa pakikinabang ang Pagkabighani.
Upang hhgit na maging kaaya-aya ang resulta, awitin ito sa malayang kumpas (free time), na pinahihintulutan ang sandaling pagtigil (pause) at ang pagpapahaba ng nota upang magdagdag ng pagpapasidhi ng damdamin. Sa gayon, maiiwasan ang pag-awit sa regular na kumpas na maaaring magbibigay sa awit ng mekanikal na tunog.

Lyrics
Hindi sa langit Mong pangako sa akin
Ako naaakit na Kita'y mahalin,
At hindi sa apoy--kahit anong lagim--
Ako mapipilit nginig Kang sambahin.
Naaakit ako na Ika'y mamalas
Nakapako sa krus, hinahamak-hamak.
Naaakit ng 'Yong katawang may sugat
At ng tinanggap Mong kamataya't libak.
Naaakit ako sa 'Yong pag-ibig
Kaya't mahal Kita kahit walang langit,
Kahit walang apoy, sa 'Yo'y manginginig.
Huwag nang mag-abala upang ibigin Ka
Pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala,
Walang mababago, mahal pa rin Kita!

Pagkabighani; Christian Song Lyrics, Music Score and Chord

Likhain Mong Muli - Christian Song Lyrics, Music Sheet/Score, and Chords

LIKHAIN MONG MULI
Maaari itong awitin bilang k y r i e, o bilang awit sa pakikinabang.
Karaniwang inaawit ang unang berso nang wala pang harmoniya. Sa pangalawang berso, aawitin ng alto ang mababang harmoniya. Sa ikatlong berso, tenor naman ang aawit ng mataas na harmoniya. Maaari rin namang pangunahing himig lamang ang aawitin ng lahat (walang harmoniya): soprano at baho muna ang aawit ng unang berso; sasabayan ng alto mula sa pangalawang berso; at papasok naman ang tenor sa pangatlo. Sa gayon, mararamdaman ang pasidhing pagsarno.

Likhain Mong Muli
Titik ni Alberto Alejo, S.J.
Musika ni Manoling Francisco, S.J.
Lyrics

Ilikha Mo kami ng isang bagong puso,
Hugasan ang kamay na basa ng dugo,
Linisin ang diwang sa halay ay puno;
Ilikha Mo kami ng 'sang bagong puso.

Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa,
Akayin sa landas patungo sa kapwa,
Ihatid sa piging na 'Yong inihanda
Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa,

Amang Diyos, 'Yong baguhin ang tao't daigdig
Sa banal na takot, sambang nanginginig
Ibalik ang puso't bayang nanlalamig
Likhain Mong muli kami sa pag-ibig

Likhain Mong Muli - Christian Music Sheet/Score, Lyrics and Chords Free Download

At Home in Our Hearts - Cristian Music Sheet/Score, Lyrics and Chords

At Home in Our Hearts - Cristian Music Sheet/Score, Lyrics and Chords
A Song of Saint Martha
For Saint Martha's Parish, Valinda, California
Music & lyrics Manoling V. Francisco


You who welcomed Christ into your home,
you who must have washed the Savior's feet,
are truly blest, you who fed the Lord when weary and forlorn.
Blest are you who served the Lord's needs.

You with whom He shared His wondrous deeds,
you to whom He bared His broken dreams, are truly blest,
you whom Jesus sought before His lonely end.
Blest are you whom Jesus called His friend.

REFRAIN:
And so we pray, now and always,
that we might serve the Lord
as selflessly. By feeding those in need,
their woes making our own,
in our hearts may Jesus find a home.

You who begged the Lord to raise His friend,
you who knew our death He
would amend, are truly blest,
you whom Jesus heard say "You are the Messiah,
the Son of God Who comes into the world.!"
(REFRAIN)

While this song is dedicated to Saint Martha, it is also appropriate for the Eucharist. It may be sung during Communion, or for meditation after Communion. A shortened version (1 or 2 verses and the refrain) is also    appropriate as an entrance or final hymn at Mass. Of course, this song is most appropriately sung during the Mass on the Feast of Saint Martha, patron of cooks, homemakers, travellers, and domestic workers, which is celebrated on July29.

At Home in Our Hearts - Cristian Music Sheet/Score, Lyrics and Chords Free Download

Ang Pagkatao - Christian Song Music Sheet/Score, Lyrics and Chords

Ang Pagkatao - Christian Song Music Sheet/Score, Lyrics and Chords
by: E. P. Hontiveros, SJ
Lyrics

Tao ako, Pilipino ako
At anak ng makapangyarihan;
Sakop sa krus, kapatid ni Hesus,
At kasama sa kanyang buhay.

Buhay sangla ko sa aking kapwa.
Aking galing at lakas at bisa'y
Laging handang ialay sa Kanya,
Sapagka't s'ya'y anak rin ng Diyos.

Amang Nasa Langit - Christian Song Music Sheet/Score, Lyrics and Chords

Amang Nasa Langit - Christian Song Music Sheet/Score, Lyrics and Chords
Titik ni: Francisco Soc Rodrigo Musika ni: E.P.Hontiveros, SJ


Amang nasa langit, salamat sa 'Yo
sa 'Yong kaloob na maging Krist'yano
Ang minamahal Mong mga Pilipino
Salamat O Diyos ko sa biyayang ito

Salamat O Diyos ko sa biyayang ito
Una Mong hinasik sa matabang lupa
ng Limasawa ang banal na punla
Na pinalaganap sa pag-aaruga

Na mga alagad na tanang dakila
At tulong ni Maria na Ina ng Awa
Tulungan Mo kami, O Mahal na Ama,
na mapayabong pa at mapapagbunga

Ang kay Kristo'y, aming pananampalataya
Pagbungahin ito ng pagkakaisa
at pagkakasundo sa tanang balana
Gawin sana kaming tunay na Krist'yano

na tumatalunton sa landas ni Kristo
Mga katekistang laang tumayo
Upang pakalatin ang tama't totoo
At mabuksan sa 'Yo ang puso ng mundo.

Tuesday, April 26, 2011

Amen - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords

Sa mga karaniwang misa, sapat na ang pag-awit nang minsan ng Amen.
Sa mga espesyal na misa, maaaring awitin ang Amen nang 2 beses: unison (walang harmonya) ang unang pagkanta, samantalang sa apat na harmonya naman ang ikalawa.

Amen - Christian Song Music Score, Lyrics and Chords

Monday, April 25, 2011

Aliw Ng Israel - Christian Song Lyrics and Sheet Music Download

Free download: Aliw Ng Israel - Christian Song Lyrics and Sheet Music

Aliwin ninyo ang aking bayan at sabihin sa aking kawan
na ang kanyang pagkaalipin ay natapos na
at nabayaran na ang kanyang utang
Darating ang inyong Diyos, inyong makita ang karangalan Niya.

May humihiyaw doon sa parang
Ihanda n'yo ang daraanan
Ibaba mga bundok, lahat ay pantayin,
baku-bakung daan, lahat patagin
At ihahayag N'ya Kanyang kaluwalhatian
Upang silayan kayo.

O Herusalem, inyong ihayag at ikalat itong balita
Narito si Yahweng makapangyarihan
at kalinga N'ya ang kanyang kawan
Tupa N'ya yakapin sa kanyang kandungan,
At patnubayan sila.

Download Aliw Ng Israel

Ama Namin - Christian Song with Chords, Lyrics and Sheet Music

Ama Namin - Christian Song with Chords, Lyrics and Sheet Music Free Download
The lyrics of the song Ama Namin is included in this sheet music with guitar chords and melody notes.
Click the download button at the bottom of this frame for instant download.

Aleluya-Christian Song Lyrics and Sheet Music

Bago basahin ang ebanghelyo, pangungunahan ng koro ang kongregasyon sa pag-awit ng Aleluya nang unison (walang harmoniya) o sa apat na harmoniya. Pagkatapos ng pagbasa ng ebanghelyo, sasagot ang koro sa pamamagitan ng pagkanta ng Aleluya nang dalawang beses: una, sa apat na harmoniya, at ikalawa, ang descant bilang panlimang harmoniya.
Aawitin ng kantor o ng pangkat ng tenor 1 ang descant. (Sa gayon, nahahati ang tenor sa dalawang grupo na ang isang grupo ay aawit sa descant.)
Kung hindi aawit ang koro/kongregasyon pagkatapos ng pagbasa sa ebanghelyo, sapat na ang pag-awit ng Aleluya nang dalawang ulit (sa halip na tatlong ulit kagaya sa rekording). Maaaring awitin sa unang pagkakataon ang unison, ang ikalawa ay may magkakahalong harmoniya (kasama ang descant), o ang unang pagkakataon nang may apat na harmoniya, at ang ikalawa ay may descant.
Ang Aleluya ay kakantahin nang legato - ang pagdurugtong ng mga nota nang magkakalapit kung maaari, at ang pag-aatas ng iba't-ibang lugar ng paghinga upang lumikha ng maayos na daloy ng mga nota.

Aleluya or Alleluia - Christian Song Lyrics and Sheet Music
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...